JVP grada Koprivnice

Ostale usluge

USLUGE

Osim redovne vatrogasne djelatnosti vatrogasci po potrebi pružaju i ostale usluge:

• Prijevoz pitke vode auto-cisternom – obračun po kilometraži
• Usluga punjenja cisterni vodom za privatne potrebe
• Korištenje hidrauličnih auto ljestvi do 30 m – usluga se obračunava po satu
• Iznajmljivanje elektro ili drugih pumpi za ispumpavanje vode
• Usluge ispumpavanja bunara do 12 m. dubine max.
• Usluga sa agregatom “Rossenbauer” ili agregatom druge marke
• Usluga s visoko tlačnom pumpom
• Iznajmljivanje prijenosnog generatora za proizvodnju električne energije
• Osiguranje vatrogasnim vozilom s posadom do 4 člana
• Pranje ceste
• Otvaranje vrata (u slučaju gubitka ključa i sl.)
• Iznajmljivanje motorne pile za drvo, metal ili beton
• Iznajmljivanje električnog reflektora
• Demonstracija praktičnog gašenja požara aparatom za početno gašenje
• Iznajmljivanje aparata za početno gašenje: prah, CO2 , brentače, naprtnjače
• Usluga pranja vozila visokotlačnom pumpom pod visokim temperaturama
• Servisiranje vatrogasnih aparata
• Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera ZOP-a


E-mail: jvp-koprivnica@jvp-koprivnica.hr
Telefon centrala: 048/674-600
Telefon zapovjednica: 048/674-602
Telefon fax: 048/674-609
Tajništvo: 048/674-601
Telefon računovodstvo: 048/674-604
Telefon servis vatrogasnih aparata: 048/674-607